Textile Printing

Textile Printing

หลักการพิมพ์สิ่งทอ และวิธีการพิมพ์สิ่งทอ

ความหมายของการพิมพ์สิ่งทอ

การพิมพ์ คือ การทำให้เกิดเป็นลวดลายหรือสีสันบนวัสดุ โดยการใช้สีหรือสารอื่นๆ ซึ่งมักอยู่ในรูปคล้ายแป้งเปียก หรือหมึก ผ่านเครื่องมือที่ทำให้เกิดเป็นลวดลายตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ ในปัจจุบันเทคนิคนี้มักจะเปลี่ยนจากแม่พิมพ์ที่เป็นไม้ที่ถูกแกะสลักแล้วนำมาพิมพ์กดเป็นลวดลายด้วยมือคน มาเป็นระบบลูกกลิ้งที่ถูกแกะสลัก แม่พิมพ์ที่เป็นซิลค์สกรีนและการพิมพ์ระบบพิมพ์ระบบดิจิตอล แทน

ลายพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ หลักการพิมพ์ผ้า
ลายพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ หลักการพิมพ์ผ้า

หลักการพิมพ์สิ่งทอ

หลักการพิมพ์สิ่งทอแบบง่ายๆสามารถจำแนกได้ 2 แบบ คือ

  1. การพิมพ์โดยตรง หมายถึง การพิมพ์ลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ ทำให้เกิดสีในส่วนที่พิมพ์
  2. การพิมพ์พื้น หมายถึง การพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้า โดยการพิมพ์เฉพาะส่วนที่เป็นพื้น เพื่อให้เกิดลวดลายในส่วนที่ไม่ได้พิมพ์
การพิมพ์ผ้าโดยตรง ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ หลักการพิมพ์ผ้า
การพิมพ์ผ้าโดยตรง ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ หลักการพิมพ์ผ้า

แบบที่ 1 การพิมพ์โดยตรง

การพิมพ์ผ้าเทพื้น ซีซีพีเท็กซ์ไทล์ CCP Textile
การพิมพ์ผ้าเทพื้น ซีซีพีเท็กซ์ไทล์ CCP Textile

แบบที่ 2 การพิมพ์พื้น